برگزاری وبینار مجازی هیات های ورزش همگانی استان اصفهان و شهرستان ها
14 مهر 1399

برگزاری وبینار مجازی هیات های ورزش همگانی

وبینار مجازی هیات های ورزشهای همگانی مبنی بر عملکردها و رویکردها با حضور سرکار خانم دکتر مشکل گشا (نایب رئیس هیات استان)، جناب آقای دکتر حلاجیان (دبیر ...
گزارش تصویری